YazarTülüceveKahramanmaraş’lıProf. Dr.Alper’den‘KalpleriAyarlamaEnstitüsü’ kitabı

“Kalbinkendisimekan, atışı zaman, ayarısevgidir “Sağlıklıbirkalpiçinkalbinidinle, ruhunuformatla

YazarTülüceveKahramanmaraş’lıProf. Dr.Alper’den‘KalpleriAyarlamaEnstitüsü’ kitabı
 KalpleriAyarlamaEnstitüsükitabınınyazarları Dr. HicranTülüceveKahramanmaraş’lıProf. Dr. Ahmet TahaAlperözelaçıklamalardabulundu.

 

1999 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ndenmezunolduktansonraSiyamiErsekHastanesi’ndeçalışmayabaşlayanKahramanmaraş’lıProf. Dr. Ahmet TahaAlper, şuandaaynıhastanedekardiyolojiprofesörüolarakgörevyaptığınısöyledi.

 

Ankara ÜniversitesiPsikolojiBölümümezunuolan Dr. HicranTülüce, Uluslararasıİlişkileralanında master vedoktorayaptı. AyrıcamerkeziAlmanya’dabulunanPozitifPsikoterapiEnstitüsü’ndepsikoterapieğitimi, İngiltere’deHipnoterapi, DuygusalZekave NLP eğitimlerialdı.

 

“KalpleriAyarlamaEnstitüsü” kitabınızdaokuyucularınelerbekliyor?

 

KalpleriAyarlamaEnstitüsü, sıklıklaihmaledilenduygularvekalparasındakiilişkiyeodaklı. Duygularımızbütünbedenimizivetabikikalbimiziolumluveyaolumsuzetkileyebiliyor. Stresliyaşamolaylarıpsikolojikzorlanmalarkalbimizisavunmasızbırakıyor. Sağlıkalanındaçalışanikiuzmanolarakbunagünlükyaşamımızdasıklıklarastlıyoruz. Okuyucularımızbukitapta, öfkedendepresyona, ilişkilerden, stresevemutluluğakadarbirçokalanınkalbimizinasıletkilediğinibulacaklar. Tarihtenbirçokfarklıörneği, günümüzdengerçekyaşamhikayelerinivebunlarlailgilibilimselverilerinsadebirdilleyazılmışözetinigörecekler. Kitabımıza, kalpodaklıbirkişiselgelişimkitabıdiyebiliriz. Çünkü her bölümdegünlükyaşamlarındakolaylıklauygulayabilecekleriduygusal ilk yardımtekniklerinigörebilirler. Özetlekitabımızda, birbirinitamamlayanhikayeleri, bilimselçalışmalarıveuygulanabilirteknikleribulabilirler.

 

Kitabınızdakalpsesinidahaçokdinlememiziöneriyorsunuz? Neden?

 

Kalbimizbedenimizdesesiniduyabildiğimizya da başkabirdeyişlebizesesiniduyurmayaçalışantekorganımız. Modern insanyaşamtelaşı yüzünden, varlığınınsimgesiolanbusesesağırlaşıyor. Halbukikalbinbuşifalısesi, fizikselveduygusalsağlığımızınanahtarı. Kitabımızdaokuyucularımızı, kalbinsevgiveşefkatdolusesiniduymayavekalbingücünükeşfetmeyeçağırıyoruz. OkuyucularımızKitaptayaşamlailkgili her detayınnasıldönüpdolaşıpkalbedokunduğunugörünceşaşıracaklar.

 

“KalpleriAyarlamaEnstitüsü” kitabınıyazmafikrinasılortayaçıktı?

 

Bedenimekanikbirmakineolarakdeğerlendirmek, sorunlarınbazen tam kaynağınainmeyigüçleştiriyor. İnsanözündeduygusalbirvarlık.  Duygudurumumuzbazıhastalıklarıngelişmesinde, yaşamkalitemizinolumluveyaolumsuzetkilenmesindevehattayaşamagenelbakışımızdaçokönemliroloynuyor. Literatürdebuanlamdayeterincekitapbulunmamasıveözelliklehalkımızınkültürpenceresindenduygu, kalpvebedensağlığınaodaklıbireserolmamasınedeniyleböylebirkitapyazmayakararverdik. Kalbe dairbilgilerimizivegözlemlerimizipaylaşmakveduygusalbirfarkındalıkyaratmakistedik. KalpleriAyarlamaEnstitüsü, kalbimizeduygularınpenceresindenbakan ilk kitap.

 

Kitabınızınismi Ahmet HamdiTanpınar’ın “SaatleriAyarlamaEnstitüsü” kitabınınisminebenzerliğiyledikkatçekiyor. Bu kitaplaaranızdaortakbirbağvarmı?

 

Ahmet HamdiTanpınar her ikimizin de hayranolduğuçokdeğerlibiryazarımız. İçerikolarakbirbenzerliksözkonusudeğil. Kitabınsonunaeklediğimizhikayede, gelecektebir ‘KalpleriAyarlamaEnstitüsü’ kurulduğunuhayalettik. Bundanelliyılsonranelerolabilirveyenigelişenteknolojileryaşamımızanasıletkiedebilirdiyedüşündük. BuradaTanpınar’ınmeşhureserininadınabirgöndermeyaptık. Hikayede, tıpkıSaatleriAyarlamaEnstitüsü’nebenzerbirşekilde, kalplerinizlendiğibirenstitü var. Hikayeninkahramanlarınınyaptıklarıseçimleri, sevgininveadanmışlığıngücünüyazdık. Çünküinsanınsevgiveanlamarayışınındeğişmezbirgerçekolduğunainanıyoruz. Tanpınar'ınbirsözünü de kalbeuyarladık: “Kalbinkendisimekan, atışı zaman, ayarısevgidir.”

 

Kitabın alt başlığı “Sağlıklıbirkalpiçinkalbinidinle, ruhunuformatla.” Günümüzünstresliveyoğunyaşamıiçindebunu ne kadargerçekleştirebiliyoruz?

 

Kitabıyazarkentemeldüşüncelerimizdenbirisi, 21. Yüzyıldakalplerimizinsevgiye, şefkatevemerhameteolanihtiyacınıvurgulamaktı. Modern insanüzerindegünlükyaşamınçokciddibirbaskıoluşturduğunugörüyoruz. Hepdahafazlasınaulaşmayaçalışırken, hem kendimizi hem ilişkilerimiziihmaledebiliyoruz. Ancakbubaskılarınüstesindengelmekgöründüğükadarzordeğil. Yaşamdadengeyiyakalamakiçinkendimizedahayakındanbakmamızönemli. Ayrıcagiderekilişkilerdahasoğuk hale geliyor, kalplerimizarasındakimesafelerartıyor. Okuyucularımızkitabımızda, yaşamaveilişkileredairumutverenhikayelerlekendilerineaitbirşeylerbulabilecekler. Ayrıcayaşamınzorlayanalanlarındauygulayabilecekleribasitteknikleriveönerilerigörecekler.

Maraş Haber (Marashaber.com.tr)

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 11:28

Mehmet Burak ETKİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner39

banner48